Clădirea liceului la început de drum
Noul aspect al clădirii liceului
Liceul iarna
Sala de info cu calculatoarele noi
Sală de clasă
Atelierul
Noile dotări în atelier
Cantina și Internatul

 

ANUNȚ

CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR

 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”din Bălan organizează, în temeiul H.G. nr. 1336/28.oct.2022, la sediul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu”din localitatea Bălan, Str. 1 Decembrie Nr.40A, județul Harghita, concurs pentru ocuparea funcției  contractuale vacante, de: 1 POST - îngrijitor – grădiniță, pentru structura Grădinița „Cseperedö”, personal nedidactic cu norma întreagă (8 ore/zi), pe perioadă nedeterminată.

 

CONCURSUL VA FI ORGANIZAT ÎN PERIOADA: 16-20.01.2023

 

CERINȚELE POSTULUI:

Condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European,sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu  prevederile Legii nr. 53 /2003-Codul muncii, republicată,cu modficările și completările ulterioare ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale,contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu,infracțiuni de fals ori conta înfăptuiri justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizaț cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor personae sau asupra minorilor,precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin (1) lit. h).

Condiții specifice:

 • Studii generale;
 • Vechime în muncă minim 3 ani.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 • ORDIN nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 319 din 2006 privind protecția și securitatea muncii cu modificările și

       completările ulterioare, cap.IV –obligațiile lucrătorilor

 

 

TEMATICĂ

 

 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚÂMANT;
 • NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ;
 • SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMATOARELE DOCUMENTE:

 

 

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii școli;
 • Copie după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie - după caz;
 • Acte de studii - original și copie;
 • Cazier judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni.
 • Copie după carnetul de munca, conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru angajare post îngrijitor";
 • Curriculum vitae model comun european;
 • Opis documente în 2 exemplare.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

NOTA: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele  în ordinea enumerată mai sus.

              Orarul de depunere a dosarelor 9.00 -13.00.

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 

Nr.Crt.

PERIOADA/DATA

ETAPE

1

19.12.2022

Publicare anunț 20.12.2022

2

20.12.2022 - .04.01.2022

Depunerea dosarelor de către candidați – la sediul unității

3

09.01.2023

Selecția dosarelor

Ora15.00 -  Afișarea candidaților eligibili

4.

10.01.2023

Ora 8-12  Depunerea contestațiilor

Ora15.00 Soluționarea contestațiilor

5.

12.01.2023

Ora 9.00 Proba scrisă – la sediul unității

Ora15.00 Afișarea rezultatelor

6.

13.01.2022

Ora 8-12  Depunerea contestațiilor

Ora15.00 Afișarea rezultatelor

7.

16.01.2022

Ora 12.30 Proba practică

Ora15.00 Afișarea rezultatelor

8.

17.01.2022

Ora 8-12  Depunerea contestațiilor

Ora15.00 Afișarea rezultatelor

9

18.01.2022

Ora 11-13.00 Proba interviu

Ora15.00 Afișarea rezultatelor finale

 

 

 

Relații suplimentare: la sediul unității, compartimentul secretariat, telefon 0266-330958, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Persoană de contact: Kaszta Ilona.

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Mereș Erika